KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Shërbimet

Sistemi i Radoniqit mbulon një siperfaqe ujitëse prej 9,350 ha dhe shtrihet në teritorin e komuave Gjakovë dhe Rahovec i cili furnizohet me ujë nga Liqeni i Radoniqit, me kapacitet prej 113 Milion m3 ujë, përmes kanalit kryesor dhe rrjetit nëntokësorë të gypave dytësorë dhe ata terciar të cilet ofrojn ujin deri tek hidrantet të cilet ndodhen në parcelat e fermerve të këtyre dy komunave.

Ujitja në këtë system është ujitje në formë shiu artificial dhe secili fermer mund të ujis i pavarur në çdo kohë me që secili prej tyre ka hidrantin e vet në parcelen e tij. Nga e gjithë siperfaqja e projektuar në systemin e ujitje Radoniqi sot ujiten nga 4,000-4,500 ha.

 

Sipërfaqe ujitëse mbulon Sistemi i Radoniqit
0 ha
Kapaciteti nga Liqeni i Radoniqit
0 milion m³ ujë