KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Menaxhmenti

Bordi i Drejtorëve

Ilir Dula

Kryesues

Agron Tafarshiku

Anëtar

Vehbi Duraku

Anëtar

Krenar Bajgora

Anëtar

Kryeshefi Ekzekutiv

Fidan Qufaj

fidan.qufaj@kruradoniqi-dukagjini.com